Akcie na doručitele – anonymní akcie OD 2014

    Domů » Blog » Akcie na doručitele – anonymní akcie OD 2014

Podnikáte na akciovou společnost ? Připtavte se – od 1.1.2014 Vás čeká zásadní změna
Chystané velké změny v legislativě s sebou přinesly nejen podobu Nového občanského zákoníku a
Zákona o obchodních korporacích ale také další zákony, které přinášejí změnu právní úpravy
obchodních společností/korporací.

Jeden ze zákonů by měl pomoci zvýšit transparentnost akciových společností. ČR tak podlehla
výčitkám ze strany ostatních států Evropské Unie že stále toleruje tzv. anonymní akcie, akcie na
majitele v listinné podobě, a tím znesnadňuje dohledat konečné vlastníky akcií.

V České republice právě této výhody využívá velké množství majitelů společností,
a tak je zde enormně vysoké procento akciových společností právě s tímto druhem akcií.

Celkově je na tyto společnosti nahlíženo jako na potenciální nástroj k legalizaci výnosů z trestné činnosti
a korupce, a tak se po velmi dlouhé době Parlament ČR v květnu 2013 usnesl na zákonu č. 134/2013 Sb.,
o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů,
který nabyl účinnost 30. června 2013, a který zpřísnil pravidla pro akciové společnosti, zejména
v oblasti zneužívání vlastnických struktur.

Podle tohoto zákona se od 1. 1. 2014 se u všech českých akciových společností mění listinné akcie
na majitele, které nejsou imobilizovány (tedy uložení listinných akcií u bank), na listinné akcie
na jméno. S tím souvisí i změna stanov. K účinnosti této změny formy se nevyžaduje zápis do obchodního
rejstříku, nicméně do 30. 6. 2014 je představenstvo takovéto akciové společnosti nutno dát stanovy do
souladu a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku. Dále má podle tohoto zákona
má akcionář povinnost do 30. 6. 2014 předložit akcie a společnosti sdělit údaje potřebné pro zápis
do seznamu akcionářů.

Pokud bude akcionář s tímto krokem v prodlení, nemůže vykonávat svá akcionářská práva,
ani nemá právo na dividendu. Nejpozději do 3 měsíců před uplynutím lhůty pro předložení akcií společnost
uveřejní výzvu k předložení stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada. Jako datum emise je uveden
den, kdy představenstvo rozhodlo o nahrazení stávajících akcií novými akciemi.

Další podstatnou změnou, kterou tento zákon přinesl a která je již nyní v platnosti, je změna
obchodního zákoníku a to především novým § 177a, který mimochodem mění zažité pravidlo, kdy smlouvy
o převodu cenných papírů nemusely obsahovat ověřený podpis. To se nově mění, a od 1. 7. 2013 již musí být
podpisy smluvních stran na každé smlouvě o převodu cenných papírů ověřeny.

Nově účinek převodu cenných papírů nastává vůči společnosti dnem doručení smlouvy do společnosti.
Jak vyplývá z výše uvedeného, každý majitel akciové společnosti by měl sledovat platnou legislativu
a postupně se seznamovat se zákony, které již byly schváleny Parlamentem ČR a to i tehdy, kdy není
zcela zřejmé, zda bude daný zákon účinný od data, které je v zákoně uvedeno.

Více o anonymních akciích a návrhu řešení :

Čas na přesun do bezpečného přístavu – Offshore společnosti, daňový ráj, ochrana majetku.

Ochrana majetku, know how – podnikání prostřednictvím anglické společnosti.

zdroj : Jana Babůrková, Manager SMART Office

Sdílet:

Leave A Comment

>