Dotační programy

Dotační programy
 1. Nová zelená úsporám 2020

Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % způsobilých výdajů
Všechny výdaje je nutné řádně doložit, peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Každý žadatel smí získat maximálně 5 000 000 Kč.

Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost
Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Výjimkou je nově možnost získat dotaci na rozšíření dříve podpořených solárních systémů.

Místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry
V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.

 1. Rodinné domy – nákup

Kdo může žádat:

Žadatelem může být pouze fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil).

Kdy:

Účinné od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Dotace na:

 • na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace:

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy)
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Další podpora programu:

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podporovat lze až 3ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč.

Základní podmínky programu:

 • Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 (včetně).
 • Podporu na koupi domu lze poskytnout pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Podporu nelze poskytnout na domy, na jejichž výstavbu již byla podpora poskytnuta.
 • K převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s užíváním domu.
 1. Rodinné domy – výstavba

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Kdy:

Účinné od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace:

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy)
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Další podpora programu:

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III.

Základní podmínky programu:

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 1. Rodinné domy – zdroje energie

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.Kdy:

Účinné od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021Dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větráníse zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • využití tepla z odpadních vod,
 • výměnuelektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění)

Výše dotace:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
 •  35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod

Podporované typy solárních systémů + výše podpory dotace:

Solární termický systém na přípravu teplé vody               – 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění – 50 000
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem – 35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 – 55 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 – 70 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 – 100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 – 150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem – 150 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 – 80 000

Podporované typy zdrojů energie + výše podpory (v kombinace se zateplením) + výše podpory (bez zateplení):

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – 50 000 / 40 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 100 000 / 80 000

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem – 50 000 / 40 000

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva – 50 000 / 40 000

Tepelné čerpadlo voda–voda –100 000 /80 000

Tepelné čerpadlo země–voda – 100 000 / 80 000

Tepelné čerpadlo vzduch–voda – 75 000 / 60 000

Plynový kondenzační kotel – 35 000 / 25 000

Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 / 30 000

Další podpora programu:

 • Rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.
 • Zpracování odborného posudkuměření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč.
 • Využití tepla z odpadních vod– 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč. Žádost nelze podat samostatně, ale pouze v kombinaci s jiným podporovaným opatřením.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Základní podmínky programu:

 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsícůode dne akceptace žádosti.
 1. Bytové domy – výstavba

Kdo může žádat:

Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.

Kdy:

Účinné od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Dotace na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.

Výše dotace:

 • Fixní částka 1 300 Kč/menergeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
 • Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu.

Další podpora programu:

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Základní podmínky programu:

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Opatření musí provádět dodavatels příslušným oprávněním.
 • Realizaci je třeba dokončit do 24 měsícůode dne akceptace žádosti.
 1. Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Kdo může žádat:

Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace:

Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Dotace na:

 1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • maximální dotace až 55 tisíc korun
 • pro stávající domy v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
 1. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • maximální dotace až 65 tisíc korun
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
 1. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • maximální dotace až 105 tisíc korun
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
Sdílet:

Leave A Comment

>