FAÚ nepovede evidenci skutečných majitelů, HN se za chybu omluvily, jak to tedy bude od 1.1.2018

    Domů » Blog » FAÚ nepovede evidenci skutečných majitelů, HN se za chybu omluvily, jak to tedy bude od 1.1.2018

Finanční analytický úřad se rozhodl vyjádřil k článku, který vyšel v elektronické verzi deníku Hospodářské noviny dne 4. 12. 2017.

Co říká na skutečné majitele firem zákon

Text informoval o změnách v oblasti daní, účetnictví i ochrany osobních dat. Celkem vyzdvihoval čtrnáct nejdůležitějších bodů, které v roce 2018 nejvýznamněji ovlivní život podnikatelů. Finanční analytický úřad se ve svém prohlášení vymezil vůči bodu číslo 6 dotyčného textu. V něm se praví, že finanční analytický úřad bude muset zaevidovat údaje o skutečných majitelích firem.

FAÚ se však žádnou takovouto evidenci k uváděnému datu 1. 1. 2018 vést nechystá. Dle novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. spadá tato povinnost do působnosti rejstříkového soudu. Zákon je v kompetenci Ministerstva spravedlnosti.

Způsob evidování je pak uveden v jiném zákoně. Konkrétně je to zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V něm konkrétně je tato klauzule uvedena v § 29b, která stanovuje: „Vedení a průběžné zaznamenávání aktuálních údajů ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele…“ Tato povinnost se týká právnických osob.

Jak bude evidence skutečných majitelů vypadat prakticky

Z citované normy vyplývá, že dotyčná právnická osoba je zavázána vést tyto údaje primárně na sebe samu. Sekundárně se pak tyto informace zapíší do evidence skutečných majitelů firem, která začne fungovat k 1. 1. 2018. Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku bude mít na to, aby dostála liteře zákona, jeden rok, tzn. do 1. 1. 2019. Ostatním právnickým osobám se termín prodlužuje o dva roky.

(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,

3. obmyšleného,

4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Hospodářské noviny se k chybně uvedené informaci vyjádřily s omluvou a ve verzi článku z 8. 12. 2017 je již uvedená správná informace o tom, že údaje bude evidovat rejstříkový soud.

Jak si zajistit anonymitu vlastnictví ve společnosti
Sdílet:

Leave A Comment

>